Capricon met maatschappelijke zetel te Brikhof 95, 3840 Hoepertingen met ondernemingsnummer BE 0730.513.631 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site capricon.be via mail@capricon.be

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt).

Wij houden geen Identiteitsgegevens (naam, (leverings-) adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens) bij.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie cookie policy) technische informatie en informatie over uw browsing gedrag.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website.

Wij houden Uw identiteitsgegevens via het contactformulier om op de correcte manier met u te kunnen communiceren, maar  wij versturen U geen nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie cookie policy) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

De gegevens bekomen uit het contactformulier van niet gekende klanten worden bewaard op de mailserver. Deze wordt periodiek geledigd naargelang het volume.

Welke zijn uw rechten? (Recht van inzage, verbeteren, wissen, beperken, bezwaar, overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: hallo@capricon.be.  Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Capricon. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2. Annuleren van de bestelling

2.1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk zolang de werken hiertoe niet zijn gestart door Capricon. Bij annulatie is er steeds een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minmum van 250 EUR verschuldigd.

Artikel 3. Leveringstermijnen

3.1. De door Capricon opgegeven leveringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2. Bij het optekenen van bindende leveringstermijnen wordt deze termijn verlengd indien de klant nalaat om informatie, documenten, afbeeldingen tijdig aan te leveren of om de tussentijdse opleveringen tijdig goed te keuren.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Bij elke overeenkomst dient de klant een voorschot te betalen van 25% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR.
4.2. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, door overschrijving op het aangegeven rekeningnummer van Capricon.
4.3. Bij niet-betaling van de factuur is, zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een bijkomende schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de overeenkomst met een minimumbedrag van 100 EUR te vermeerderen met intresten ten belope van 12 % per jaar. Capricon behoudt zich het recht om alle lopende uitvoeringen van verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
4.4. Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Capricon het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Artikel 5. Protest van de factuur

5.1. Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Capricon. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Capricon voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer. Capricon kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst of verlies van de cliënt naar aanleiding van het uitvoeren van een opdracht. Capricon kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade.
6.2. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Capricon geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid van de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten en/of diensten.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
7.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Capricon ontwikkelde projecten.
7.3. De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Capricon opgemaakte projecten worden overgedragen aan de klant.

Artikel 8. Hosting & domeinnamen

8.1. Voor hosting- en domeinnaamdiensten werkt Capricon samen met gespecialiseerde hostingpartners.
8.2. Hostingdiensten en domeinnamen worden door Capricon verstrekt op jaarbasis, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven en minstens 3 maanden voor de verjaring van de overeenkomst.
8.3. De klant wordt steeds geregistreerd als eigenaar (licentiehouder) van de domeinnaam.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Capricon het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 11. Privacy policy

11.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Capricon, heeft Capricon de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
11.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Capricon persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12. Vermelding portfolio

12.1. De klant stemt in met een vermelding in het portfolio op de website of andere commerciële documenten van Capricon.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Wanneer Capricon wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft Capricon het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Nietigheid

14.1. Indien één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden verklaard worden, blijven de overige artikelen hun rechtskracht behouden. Partijen zullen ter vervanging van de nietige bepaling in gemeen overleg naar een bepaling zoeken die zo veel mogelijk het socio-economisch doel van de nietige bepaling benadert.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1. De Belgische wetgeving is integraal van toepassing op alle overeenkomsten, facturen en mogelijke geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, namelijk het vredegerecht, de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg.

Deze website is eigendom van Capricon. E-mail: mail@capricon.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Capricon of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Capricon levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Capricon de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Capricon kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Capricon geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Capricon kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Capricon verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken in het arrondissement van Capricon’s maatschappelijke zetel bevoegd.

Privacybeleid

Capricon hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer, i.e. in contact treden met de klant m.b.t. de diensten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Capricon. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan het (email-) adres van Capricon, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Capricon kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Capricon-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Capricon-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.